NAOS country subsidiary name

SAS (simplified joint-stock company) with share capital of 43,474,650 euros,

Whose registered office is located at - 355, rue Pierre-Simon Laplace, 13290 Aix-en-Provence - FRANCE.

Registered with the Aix Trade and Companies Register under number 535 236 418

Intracommunity VAT Identification No. FR 75 535 236 418.

Tel.: 04.42.60.73.73

 

Telliskivi 60/2, 10412 Tallinn, Estonia

Veebilehe on kujundanud ja avaldanud:

SQLI
Juhatusega aktsiaselts, mille kapital on 3 691 180 eurot,
mis on registreeritud Pariisis RCS-is (Paris RCS) numbriga 353 861 909
ning mille peakontor asub aadressil 166 rue Jules Guesde – 92300 Lavallois-Perret – PRANTSUSMAA
Tel nr: +33 (0)1.85.64.20.20

Veebilehe haldaja:
Claranet
SAS (lihtsustatud aktsiaselts) aktsiakapitaliga 5 332 300 eurot ja mis on registreeritud Pariisis RCS-is (Paris RCS) numbriga
419 632 286 ning mille peakontor asub aadressil 32 Rue Breguet – 75011 Paris - PRANTSUSMAA
Tel nr: +33 (0)1.44.78.63.65

Autoriõigus
 

 • Sellel veebilehel olevad kaubamärgid ja logod on NAOS-i registreeritud kaubamärgid. Veebilehel avalduvatele nimetatud kaubamärkidele või logodele ei saa omistada litsentsi ega kasutusõigust, mistõttu neid ei tohi kasutada ilma omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta.

 

 • Mis tahes veebilehel avaldatud teabe kopeerimine on lubatud ainult viitamise ja ainult isikliku kasutamise eesmärgil. Nende koopiate mis tahes muu kasutamine, eriti ärilistel eesmärkidel, on ilma NAOS-i eelneva kirjaliku nõusolekuta sõnaselgelt keelatud.

 

 

 • NAOS jätab endale kohtumenetluse algatamise õiguse oma intellektuaalomandi õiguste rikkumise korral, sealhulgas kriminaalprotsessi osana.

 

Vastutus

 • NAOS  Baltic ei anna otsest ega kaudset garantiid ega võta endale vastutust, mis võib tuleneda sellele veebisaidile juurdepääsu saamisest või kasutamisest, sealhulgas mis tahes kahjustustest või viirustest, mis võivad nakatada IT-seadmeid või muud kasutajale kuuluvat vara.

 

 • NAOS Baltic ei vastuta otsese ega kaudse kahju eest, hoolimata põhjustest, päritolust, olemusest või tagajärgedest, mis on põhjustatud kellegi juurdepääsust veebilehele või suutmatusest sellele juurde pääseda, samuti veebilehe kasutamise eest ja/või mis tahes teabele antud krediidi eest, mille viimane on otseselt või kaudselt edastanud.

 

 • Kasutaja kohustub mitte avaldama sellel veebilehel teavet, mis võib viia tsiviil- või kriminaalvastutuseni, ning kohustub seetõttu selle veebilehe kaudu mitte avaldama ebaseaduslikku, avaliku korra vastast või laimavat teavet.

 

 • Veebisaidid, mis asuvad väljaspool NAOS Baltic domeeni ja millel on selle veebisaidi hüperlink, ei kuulu NAOS Baltic kontrolli alla ja ei vastuta seetõttu nende sisu eest. Need lingid teistele veebisaitidele ei kujuta mingil juhul partnerlus NAOS Baltic (ega viimase heakskiitu) ega nende veebilehtede vahel, kuna nende suhtes kehtivad nende enda kasutustingimused ja privaatsuseeskirjad. Lisaks sellele ei ole ühelgi füüsilisel ega juriidilisel isikul lubatud lisada hüperlinki kõnealusele NAOS Baltic veebisaidile ilma NAOS Baltic selgesõnalise eelneva loata.
   

Isikuandmete kaitse

 • NAOS Baltic kui vastutava töötleja kogutud teave on teie päringu nõuetekohase käitlemise eesmärgil IT-töötluses. NAOS Baltic kogub ja töötleb kasutaja isikuandmeid õiglaselt ning seaduspäraselt. NAOS Baltic võib vajada kasutajaandmete edastamist NAOS-i kontserni ettevõtete töötajatele, samuti selle alltöövõtjatele ja teenuseosutajatele. NAOS Baltic valib alltöövõtjad, teenuseosutajad ja tarnijad, kes pakuvad piisavaid tagatisi, et tagada kasutaja isikuandmete kaitse, turvalisus ja konfidentsiaalsus, eelkõige kehtestades asjakohased tehnilised ning organisatsioonilised meetmed ning täites seaduse nõudeid.

 

 • NAOS Baltic määratleb isikuandmete säilitamise perioodi, lähtudes kogumise eesmärkide saavutamiseks vajalikust ajast. Kui need eesmärgid on saavutatud, kustutab NAOS Baltic teie andmed, välja arvatud teatavatel juhtudel, kui seadus nõuab selliste andmete säilitamist.

 

 • Kui teil on küsimusi teie isikuandmete või kehtivate seaduste alusel teile antud õiguste kohta, saate võtta meiega ühendust, kasutades sellel veebisaidil olevat kontaktivormi.

 

 • Ettevõte on määranud andmekaitseametniku (DPO), kellega saate ühendust võtta järgmisel aadressil: info@ee.naos.com või posti teel järgmisel aadressil: info@ee.naos.com